FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene voorwaarden

OMSCHRIJVINGEN

1) Klant : (aspirant -) koper c.q (aspirant -) opdrachtgever
Leverancier : de (rechts -) persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de klant.
Product : haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier levert met betrekking tot haarwerken, in het bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken.

TOEPASSELIJKHEID

2) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten (daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven /offertes, orderbevestigingen, facturen en huur of lease overeenkomsten) tussen enerzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert, en anderzijds haar klanten, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.

AANBIEDING EN AANVAARDING

3) Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4) Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een opdrachtformulier is ingevuld en dit door beide partijen modeling of schriftelijk is overeengekomen , dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt.
Zodra er een factuur voor de klant wordt gemaakt is er een overeenkomst gesloten.

PRIJZEN

5) Alle prijzen zijn excl. B.T.W, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.
6) In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van B.T.W. percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

ANNULERING

7) Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van haarwerk, is zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, schriftelijk te annuleren. De klant zal hetgeen hij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier reeds gemaakte kosten.
8) Indien de klant de overeenkomst niet na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 100,- of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt dan € 100,-.
9) Annulering na 10 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen prijs. 10 Indien een klant een afspraak voor een behandeling niet binnen 48 uur annuleert middels mail, voicemail of telefoon brengen wij 50% van de geplande behandeling in rekening als “NO SHOW”.

LEVERINGSTERMIJN

11) Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen streeftermijnen. De levertijd voor haarwerken ( daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie of vervanging) gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 16 weken bedragen. De genoemde levertermijn is uitsluitend voor haarwerken niet voor producten welke voorradig zijn onze shop.
12) Indien, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen een termijn van 16 weken geschied, zal de leverancier nogmaals een termijn van 16 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren. (Mocht de klant hierdoor onverhoopt in een probleemsituatie komen, dan zal de leverancier zorg dragen voor een kosteloze tussenoplossing).
13) Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
14) Indien een opdracht als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering, ongeacht de termijn waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.

BETALING

15) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 100% van de overeengekomen prijs binnen 5 werkdagen te worden voldaan, er zal een bewijs van betaling worden verstrekt.
16) In geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom aan de leverancier de wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.
17) Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de leverancier maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten , daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.
18) De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op 15% (excl. BTW) van het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal € 50,- zullen bedragen.

RECLAME

19) De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. Kleine afwijkingen in kleur, haardichtheid of model , van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen tot niet-acceptatie of reclame.
20) Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen, zodat hij op die gronden naderhand niet kan reclameren.
Indien de klant goederen middels de post heeft ontvangen dient deze binnen 24uur te reclameren in geval van afwijkingen in het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen.
21) Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van levering, dient de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier te melden, na ommekomst van genoemde termijn is reclame niet meer mogelijk.
22) Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen, bij eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant dit persoonlijk melden aan de leverancier aanwijsbaar achterwege laat vervalt ieder recht op reclame.
23) Bij gegrond bevinding van de reclame zal de leverancier trachten de klacht te verhelpen en heeft de leverancier de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor geldende levertijden. De klant heeft geen recht op een niet goed geld terug garantie als blijkt dat de klant door psychologische redenen besluit dat een haarwerk niet het beoogde psychologische effect heeft, het dragen van een haarwerk is een non-medische oplossing en geeft nooit een verglijkbaar resultaat als echt bio-haar.

GARANTIE

24) De leverancier garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van de Premium en Confectie haarwerken gedurende 2 maanden na aflevering. Voor de Disposable haarwerken geldt een afwijkende garantie termijn dit doordat deze gezien de ultra kwetsbare materialen een levensduur hebben van minimaal 6 weken en maximaal 4 maanden hierdoor beperken wij de garantie tot de geadviseerde levensduur welke staat omschreven in de Tophaar prijslijst met een max. van 4 maanden. Tophaar geeft geen garantie op de haar kwaliteit van haar dat langer is als 45cm.  In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie is de leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de leverancier. De leverancier kan enkel geen garantie geven op het scheuren van materialen.
25) Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de gebruiksvoorschriften, die aan de klant bij het aangaan van de overeenkomst of de aflevering zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product is gebruikt en / of behandeld. Alle garantie vervalt voor haarwerken niet door Tophaar afgeleverd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

26) De leverancier blijft, totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de leverancier heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem aan de klant is geleverd.

AANSPRAKELIJKHEID

27) De leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet aansprakelijk voor enige schade en / of allergische reacties ten gevolge van geleverde producten, te lijden door de klant en / of derden.
28) De aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag .

OVERMACHT

29) Onder overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.
30) In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

ONTBINDING

31) Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling , stillegging of liquidatie van de klant, is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en / of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden , zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen de leverancier rechtens toekomt.

GEHEIMHOUDING

32) Het is de leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem bekend is ten aanzien van de ander partij, voorzover dat een vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen, waaronder in ieder geval begrepen zijn de door de leverancier gebruikte materialen en methoden , één en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier / fabrikant van de leverancier ten behoeve van de productie of reparatie.

TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

33) Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
34) Alle geschillen , welke tussen de leverancier en de klant zouden kunnen ontstaan , zullen (onverlet andersluidende regels van dwingend recht) worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de leverancier daarnaast gerechtigd is om de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.
35) De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter , een geschil tussen de leverancier en de klant omtrent de prestatie van de leverancier ter beoordeling voor te leggen aan een door beide partijen erkende geschillencommissie, middels een procedure die genoemde geschillencommissie hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid is gesteld om de klacht weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan. De uitspraak van een dergelijke geschillencommissie is voor zowel de klant als de leverancier in dat geval bindend.

RETOUREN

Het artikel dient in originele staat en goed verpakt teruggezonden te worden. Het is de verantwoording van de klant dat de retourzending in goede orde bij ons wordt aangeboden.

Geretourneerde extension artikelen dienen ongedragen te zijn, dat wil zeggen dat de gouden elastiekjes  niet losgemaakt mogen zijn.

LET OP: Het is de verantwoordelijkheid van jou als klant dat wij de door jou toegezonden retourzending in goede orde ontvangen.
Bewaar daarom te alle tijden het verzendbewijs + track & trace, totdat wij jouw retourzending bevestigd hebben.
Vraag hier duidelijk naar bij POSTNL of jouw lokale postagentschap, dit is jouw verzendbewijs.
Bij een eventuele vermissing van het door jou geretourneerde pakket zullen wij altijd naar je track en trace code vragen.
Pakketten/items die zonder track & trace worden verzonden en niet bij ons aankomen zullen wij logischerwijs niet vergoeden of omruilen.

Abonnementen

Tophaar bied 4 verschillende soorten abonnementen aan. Kiest u voor een abonnement dan krijgt u 12 behandelingen per jaar inclusief het gekozen aantal haarwerken per jaar in bruikleen. Na 8 maanden zullen we een voorstel voor verlenging aanbieden zodat de haarwerk na verlenging tijdig kunnen worden vervangen. Kiest u voor meer dan 12 behandelingen per jaar dan zullen deze extra in rekening worden gebracht. Een abonnement omvat het gekozen aantal haarwerken per jaar in bruikleen, maandelijks onderhoud bestaande uit 1. Afleveren nieuw haarwerk 2. wisselen haarwerk 3. Schoonmaken haarwerk 4. wassen en knippen eigen haren 5. kleuren haarwerk indien nodig. De volgende werkzaamheden vallen buiten het abonnement 1. kleuren eigen haren 2. bijknopen en reparaties aan haarwerk.

Tophaar brengt alleen de gemaakte verzendkosten in rekening, dit betekend dat bij niet goed geld terug wij het door u betaalde bedrag minus de door ons gemaakte verzendkosten terug betalen.

TOP